ثبت موسسه آموزشی

ضوابط تأسيس و نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري
فصل اوّل: تعريف
ماده 1 –آموزشگاه‌هاي آزاد هنري كه در اين مصوّبه «آموزشگاه» ناميده مي‌شود به مكاني اطلاق مي‌شود كه به منظور تربيت و آموزش هنرجويان علاقه مند به يكي از رشته‌هاي (تجسّمي و خوشنويسي، موسيقي، هنرهاي نمايشي و هنرهاي سنّتي) براي اشاعه فرهنگ و هنر، بر اساس ضوابط و شئون اسلامي و با رعايت اين ضوابط توسط افراد حقيقي يا حقوقي تأسيس مي‌گردد. رعايت اصول سياست فرهنگي كشور (ابلاغيه شماره 2014/دش مورّخ 2/6/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي) در كليه سطوح و مراحل فعاليّت آموزشگاه‌ها الزامي است.
تبصره 1: هر آموزشگاه تنها در يك رشته هنري مي‌تواند فعاليّت نمايد.
تبصره 2: مؤسسات چندمنظوره بايد براي آموزش هركدام از رشته‌هاي هنري، مجوّز جداگانه اخذ نمايند.
فصل دوّم: اركان آموزشگاه
اركان آموزشگاه شامل مؤسس يا هيأت مؤسس و مديرمسؤل به شرح ذيل خواهد بود:
ماده 2 – مؤسس:
شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي (مؤسسات فرهنگي هنري) هستند كه با سرمايه‌گذاري و طي مراحل ذكرشده در اين مصوّبه، اجازه تأسيس مؤسسات يا آموزشگاه‌هاي هنري را دريافت مي‌كنند.
ماده 3- مؤسس و يا مؤسسين بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
1-تابعيّت كشور جمهوري اسلامي ايران.
2-اعتقاد به مباني دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته‌شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
3-اعتقاد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
4-برخورداري از حُسن شهرت و نداشتن سوء‌پيشينه كيفري مؤثر.
5-داشتن برگه پايان‌خدمت يا معافيّت دائم از خدمت نظام‌وظيفه (براي آقايان).
6-متأهل يا داشتن حداقل 30 سال سن.
تبصره: كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي دولتي مي‌بايد براي مجوّز فعاليت آموزش‌هاي هنري، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تقاضاي صدور پروانه نمايند.
ماده 4- وظايف و مسؤليت‌هاي مؤسس و يا هيأت مؤسس:
1-درخواست صدور اجازه تأسيس آموزشگاه به اداره كل استان و تحويل مدارك لازم.
2-ارائه مكان و محل مناسب كه از لحاظ ايمني، فني، بهداشتي، آموزشي و تجهيزات و وسايل لازم مورد تأييد شوراي فني استان باشد.
3-معرّفي مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط براي تصويب به شوراي فني استان.
تبصره: در صورت عزل، استعفا يا فوت مديرمسؤل، بايد حداكثر ظرف مدت يك‌ماه، مديرمسؤل و جانشين واجد شرايط به شوراي فني استان معرّفي شوند.
ماده 5 ـ مديرمسؤل به پيشنهاد مؤسس و يا هيأت مؤسس و تأييد شوراي فني استان مشغول به
كار مي‌‌شود. مديرمسؤل علاوه بر دارا بودن كليه‌ شرايط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) بايد واجد يكي از شرايط اختصاصي ذيل باشد:
1-داشتن تحصيلات (كارشناسي يا بالاتر) در يكي از رشته‌هاي هنري، حسب نوع فعاليّت آموزشگاه.
2-دارا بودن يكي از درجات 1، 2 و 3 هنري در رشته مربوطه از شوراي ارزشيابي هنرمندان كشور.
3-دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنويسان ايران براي آموزشگاه‌هاي آزاد خوشنويسي و دو سال سابقه آموزش هنري به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در آن زمينه.
4-دارا بودن مدرك فوق‌ديپلم در يكي از رشته‌هاي هنري حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنر به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( در استان‌هاي كشور، به غيراز استان تهران).
5- دارا بودن صلاحيت‌هاي لازم تجربي براي هنرمندان فاقد مدرك، به تشخيص شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري.
تبصره 1: مديران مسؤل و جانشينان آن‌ها در آموزشگاه‌هاي مخصوص آقايان بايد منحصراً مرد و در آموزشگاه‌هاي مخصوص بانوان منحصراً زن باشند.
تبصره 2: فعاليت آموزشگاه‌ها بايد منحصراً در زمينه آقايان و يا خانم‌ها باشد.
ماده 6- وظايف مديرمسؤل:
1-نظارت و مراقبت در رعايت اصول و موازين اسلامي ـ فرهنگي در جريان كلّي كار و محيط آموزشگاه.
2-اجراي كليه مقرّرات و بخشنامه‌هاي ابلاغ‌شده از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
3-حضور مرتب در آموزشگاه.
4-حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسي، ثبت‌نام و ساير دفاتر مورد نياز آموزشگاه و ارائه آن‌ها به مسؤلين و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
5-ارسال آمار هنرجويان ثبت‌نام‌شده هر دوره آموزشي به اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
تبصره: در غياب مديرمسؤل، كليه وظايف وي برعهده جانشين وي مي‌باشد. جانشين مديرمسؤل بايد همان شرايط مديرمسؤل را داشته باشد.
فصل سوّم: شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه هاي آزاد هنري
ماده 7- به منظور دستيابي به اهداف زير، شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل مي‌شود:
1-رسيدگي و نظارت بر عملكرد آموزشگاه‌هاي آزاد هنري در سراسر كشور.
2-ايجاد هماهنگي لازم در كار شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها در سراسر كشور.
3-رسيدگي به درخواست تجديدنظر آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها.
ماده 8- اعضاي شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري عبارتند از:
الف) معاون امور هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (رئيس شورا).
ب) مديركل دفتر آموزش و توسعه فعاليّت‌هاي هنري.
پ) نماينده فرهنگستان هنر جمهوري اسلامي ايران.
ت) كارشناس مسايل ديني با معرفي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ث) سه نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره 1: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌هاي هنري (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا انتخاب خواهند شد.
تبصره 2: آراي صادره از سوي شوراهاي رسيدگي و نظارت استان ظرف مدّت 20 روز قابل اعتراض در شوراي مركزي نظارت است.
تبصره 3: رأي شوراي مركزي نظارت، قطعي و لازم‌الاجرا است و ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف به اجراي آن هستند.
ماده 9 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها براي رسيدگي و نظارت عمومي بر عملكرد آموزشگاه‌ها با تركيب زير تشكيل مي‌شوند:
1-مديركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي استان به عنوان رئيس شورا.
2-رئيس اداره هنري اداره كل استان.
3-كارشناس مسايل ديني با انتخاب مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان.
4-دو نفر كارشناس مسايل هنري حسب موضوع جلسه.
تبصره: كارشناسان هنري پس از استعلام از نهادهاي صنفي و دانشگاه‌‌هاي هنر (دولتي و غيردولتي) از سوي رئيس شورا دعوت مي‌شوند.
ماده 10 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان با رأي اكثريّت اعضا قابل اجرا بوده و از طريق مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ابلاغ مي‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان، قطعي و لازم‌الاجرا است.
ماده 11 ـ مصوّبات شوراهاي رسيدگي و نظارت استان‌ها نبايد مغاير با مفاد اين ضوابط و ساير مقرّرات جاري كشور باشد.
ماده 12 ـ وظايف و اختيارات شوراي رسيدگي و نظارت استان:
1-بررسي و تأييد صلاحيّت هيأت مؤسس، مديرمسؤل و جانشين مديرمسؤل.
2-نظارت بر عملكرد و برنامه‌هاي آموزش هنري آموزشگاه‌هاي استان بر اساس ضوابط ابلاغي.
3-تصويب نام آموزشگاه.
4-اتخاذ تصميم نسبت به صدور يا لغو اجازه تأسيس آموزشگاه بر اساس ضوابط تعيين‌شده.
تبصره: صدور مجوّز فعاليّت آموزشگاه‌هاي آزاد موسيقي پس از اعلام شوراي رسيدگي و نظارت استان و تأييد شوراي مركزي نظارت بر آموزشگاه‌هاي آزاد هنري انجام خواهد شد.
فصل چهارم: نظارت
ماده 13 ـ شوراهاي رسيدگي و نظارت استان بر فعاليّت‌هاي آموزشگاه‌هاي استان نظارت خواهند داشت.

نظر خود را اضافه نمایید

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما بعد از تایید مدیریت در سایت منتشر خواهد شد
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد.

اقدامات پس از ثبت شرکت

اخذ دفاتر پلمب
هر موسسه و هر شركت و هر سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد بایستی از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر كلیه فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد .این دفاتر كه به دفاتر قانونی معروف هستند , كلیه شركتها با توجه به دستور العمل ها و آئین نامه تحریر دفاتر قانونی كلیه عملیات مالی خود را بایستی به ترتیب وقوع به صورت خوانا و بدون خط خوردگی و تراشیده شدن و لاك گیری در این دفاتر بنویسند و در انتهای سال مالی و زمانی كه می خواهند اظهار نامه مالیاتی را تحویل دهند دفاتر پلمپ شده ای را هم كه نوشته
اخذ روزنامه رسمی
برخلاف برخی تصورات رایج، شاید دانستن ابن نکته برای شما جالب باشد که روزنامه رسمی نام یک روزنامه خاص با کارکرد خاص است و به هر روزنامه‌ای که قانونی چاپ و پخش شده، روزنامه رسمی گفته نمی‌شود. روزنامه رسمی که بر اساس یک ماده واحده قانونی تشکیل شده است، خود یک شرکت سهامی خاص است و ارگانی ست زیرمجموعه قوه قضاییه و وابسته به آن. کار عمده روزنامه رسمی عبارت است از انتشار قوانین و مقررات رسمی کشور، برخی آگهی‌های مربوط به شرکت‌ها و همچنین ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علامت‌های تجاری.
تشکیل پرونده مالیاتی
هرشرکت پس از تأسیس و پس از تعیین حوزه مالیاتی، باید تشکیل پرونده دارایی دهد. طبق قانون شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس شرکت مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت مالیات سرمایه ابتدایی می باشد و در واقع تشکیل پرونده دارایی به معنای آن است که شرکت به اداره مالیات اعلام نماید که چنین شرکتی تأسیس شده و طبق قانون دو در هزار سرمایه ابتدایی شرکت را پرداخت نماید در غیر اینصورت مشمول جریمه مالیاتی شده و به میزان دو برابر مالیات ابتدایی یعنی چهار در هزار جریمه می شوند.
طراحی لوگو و ست اداری
ست اداری یا اوراق اداری یکی از ملزومات شرکت ها و سازمان های مختلف است که معمولاً با توجه به مصرف در طول سال چند بار آن را سفارش می دهند. کارشناسان ما با بررسی این نیاز، پکیج های مختلفی از ست اداری را برای شما جمع آورده اند تا بدون دردسر این نیاز را برطرف نمایید.طراحی ست اداری گروه ما جزو تخصصی ترین مرکز طراحی اوراق اداری است ، ما مفتخریم که به رکورد بیش از 200 مشتری در زمینه طراحی و چاپ با میزان رضایتمندی بالا در سراسر ایران دست یافته ایم..طراحی ست اداری با در نظر گرفتن مجموعه های مختلف
طراحی وب سایت
تاثیر سایت در اطلاع رسانی: داشتن یک سایت مانند داشتن یک کاتالوگ است اما با مزایای فراوان دیگر. یک کاتالوگ می تواند شامل تصاویر و متون باشد اما یک سایت میتواند از تصاویر، متون، فیلم و صوت و یا انیمیشن نیز بهره بگیرد بنابر این امکان اطلاع رسانی جامع با محتوایی جذاب تر را می دهد. برای طراحی، چاپ و انتشار هر نسخه از کاتالوگ نیاز به هزینه است اما برای طراحی یک سایت داینامیک فقط کافیست هزینه ای اولیه برای طراحی و نگهداری آن پرداخت شود و بعد از آن شما می توانید بینهایت صفحه ایجاد کنید که  هزاران و یا

 مراحل ثبت برند

 

Top